امروز :  چهارشنبه 31 مرداد 1397 .::. 8/22/2018
در حال به روز رسانی

اساسنامه خانه صنعت، معدن وتجارت استان مازندران

 اساسنامه خانه صنعت استان

 

مقـدمه

در اجـراي تبصـره 41 قـانون برنامه دوم توسعه و تصـويب نامه شمـاره16680/12/1 مـورخ 12/10/77 شوراي عالي اداري و به منظور زمينه سازي ، تقويت و موثر سازي نقش انجمنها و فعاليت تشكلهاي تخصصي استان كمك به تحقق اهداف مشترك آنها و وزارتخانه هاي ذيربط بخصوص وزارت صنايع و ساير موسسات خانه صنعت استان ................. كه از اين پس در اين اساسنامه خانه صنعت ناميده مي شود و غير سياسي و غير انتفاعي است تاسيس مي شود تا طبق مواد اين اساسنامه و در چهار چوب مقررات حاكم شروع به كار نموده و اداره خواهد شد .

 

فصل اول

 

نام ، نوع ، مدت ، تابعيت ، مركز اصلي و موضوع و هدف

ماده يك ـ نام : نام خانه صنعت استان ............... مي باشد و نوع آن غيرانتفاعي است.

ماده دو ـ مدٌت فعاليت خانه صنعت نامحدود است .

ماده سه ـ تابعيت خانه صنعت ايراني است .

ماده چهار ـ مركز اصلي خانه صنعت در شهرستان ....................... و حوزه فعاليت آن در سطح استان .................... است .

تبصره 1ـ در صورت نياز هيات مديره مي تواند مركز خانه صنعت را تغيير داده و در اين صورت بايد مراتب به اداره كل صنايع استان و وزارت صنايع اطلاع داده و در روزنامه اي كه طبق اين اساسنامه براي آگهي‎ها تعيين مي شود درج گردد.

تبصره 2ـ عندالزوم با نظر كمسيون موضوع مصوبه شوراي عالي اداري مستقر در وزارت صنايع مي تواند شعبي در ساير شهرستانهاي استان داشته و در چهارچوب وظايف تعيين شده و مصوبات كميسيون ياد شده محدود خواهد بود .

ماده پنج ـ موضوع و اهداف خانه صنعت عبارتند از :

1.      كمك به توسعه صنعت استان و افزايش نقش و سهم صنعت در توليد ،  اشتغال و درآمد كلي .

2.      كمك به رفاه عمومي اهالي استان و در نهايت مردم كشور با افزايش در آمد سرانه .

3.      كمك به ارتقاء فرهنگ صنعت استان به منظور آگاهي مردم از اهميت و نقش صنعت در تقويت بنيه اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، علمي ، تكنولوژي و دفاعي كشور .

 

 

 

 

4.      كمك به تقويت نقش و جايگاه صنعت در اقتصاد استان و در صحنه اقتصادي كشور و حضور موثر و سودمند صادرات صنعتي استان در بازارهاي داخلي و بين‎المللي و بهره گيري از ارتباطات داخلي  و بين‎المللي و بهره گيري از ارتباطات داخلي و بين‎المللي براي تقويت توان صنعتي ، علمي و فن آوري صنايع استان .

5.      كمك به تقويت تشكلهاي تخصصي صنعتي و تحقق مشاركت آنها در برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور .

6.      اتخاذ تصميمات لازم در جهت شناساندن و پيشبرد سياستها و استراتژيهاي كلان صنايع كشور .

7.      همكاري با دولت و دستگاه هاي اجرايي ذيربط در تهيه و تدوين سياستها ، خط مشي‎هاي (يكساله و پنجساله ) توسعه صنعتي ـ پشتيباني‎هاي خدمات نرم افزاري و تحقيقات و توسعه صادرات صنعتي .

8.      هدايت صنايع به منظور مشاركت در مناقصه هاي داخلي و خارجي و ايجاد بازارهاي جديد.

9.      مشاركت در اجلاسهاي همكاري مشترك با ديگر كشورها ، كسب بازارهاي جديد و بهره گيري از توانائيهاي تكنولوژيكي آن كشورها .

10.   جلب  همكاري بانكها در تامين نياز انجمنهاي تخصصي و واحدهاي تحت پوشش آنها .

11.  توسعه همكاري با دانشگاهها و مراكز علمي تحقيقاتي در جهت توسعه تكنولوژي و تحقيقات كاربردي مورد نياز انجمن هاي تخصصي عضو .

12.  پشتيباني حقوقي از انجمنهاي تخصصي عضو .

13.  كمك به ارتقاء و تضمين كيفيت در توليدات واحدهاي استاني .

14.  كمك به توسعه مديريت كار آفريني و ارتقاء توانائيهاي فني و تخصصي انجمن هاي تخصصي و واحدها ي تحت پوشش آنها .

15.  كمك به توسعه پيمانكاري‎ها و زنجيره هاي توليد واحدهاي توليدي عضو انجمنها با صنايع متوسط و بزرگ داخلي و خارجي .

16.   ايجاد بانك اطلاعاتي مورد نياز اعضا .

17.   فراهم نمودن زمينه خريدهاي كلان مورد نياز اعضا

18.   برگزاري كنفرانسهاي علمي تخصصي مورد نياز اعضا.

19.   كمك به افزايش بهره‎وري در واحدهاي استاني .

 

 

20.  كمك به توسعه همكاري انجمن هاي تخصصي عضو استان با يكديگر و با انجمنهاي تخصصي ديگر استانها و مجامع مشابه در سطح كشور .

21.  انجام مطالعه و شناسايي مشكلات مشترك واحدهاي عضو انجمن هاي تخصصي ( با حمايت و همكاري دولت )

22.  كمك به ايجاد آزمايشگاه هاي مشترك حساس مورد نياز اعضاء انجمن هاي تخصصي استاني .

23.  شركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي ، معرفي و عرضه توليدات اعضاء و كسب بازارهاي جديد براي صادرات توليدات واحدهاي صنعتي استاني و راهنمايي اعضاء جهت شركت در نمايشگاه هاي فوق .

24.  كمك به ايجاد بازارهاي مالي و شركتهاي فعال در بازار سرمايه با هدف تامين نيازهاي مالي بخش صنعت استان .

25.  كمك به فراهم سازي امكانات ورود و بهره گيري از سرمايه ، اطلاعات ، تكنولوژي ، فنون ، تجربيات خارجي در جهت اقتصاد و صنايع .

 

 

 

فصل دوم

 

شرايط عضويت و منابع مالي

ماده شش ـ كليه انجمن هاي تخصصي موجود در سطح استان مي توانند به عضويت خانه صنعت درآيند .

تبصره ـ هر انجمن تخصصي استان مي تواند فقط در يك خانه صنعت استان عضويت داشته باشد .

ماده 7 ـ با انحلال ، تعليق و يا ممنوعيت فعاليت انجمن تخصصي صنايع همگن عضو ، خود بخود عضويت انجمن در خانه صنعت استان به حالت تعليق در مي آيد .

تبصره ـ هيات مديره خانه صنعت ملزم به پذيرش عضويت انجمن هاي تخصصي همگن مي باشد . چنانچه به هر دليل تقاضاي عضويت آنان از سوي هيات مديره پذيرفته نگردد، متقاضي مي تواند مراتب را به اداره  كل صنايع استان اعلام دارد و در صورت اعتراض نسبت به نظر صادره توسط اداره كل صنايع استان ، نظر كميسيون مربوط در وزارت صنايع لازم الاجرا ميباشد .

ماده 8 ـ شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء .

1-8 آراء صادره از دادگاه قضايي درباره محروميت از حقوق اجتماعي عضو .

2-8 تغيير شغل به نحوي كه مغاير ماده 13 اين اساسنامه و به مدت حداكثر يكسال .

ماده 9 ـ منابع مالي انجمن عبارتست از :

 

 

1-9 وروديه براي هر انجمن تخصصي صنايع ( با تصويب مجمع عمومي خانه صنعت) ، فقط راي يك بار دريافت مي گردد.

2-9 كمكهاي مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانائي و اختيار آن .

تبصره ـ دريافت و جمع آوري هر گونه كمك ، وروديه و حق عضويت و غيره بايد به موجب فيش بانكي صورت گيرد كه اصل آن در امور مالي خانه صنعت جمع آوري و ظهر تصوير فيش ، به وسيله مسئول مالي مهر و امضا شده به عنوان رسيد تحويل عضو خواهد شد.

ماده 10ـ كليه اعضاء خانه صنعت موظفند هر ساله حق عضويت خود را به موجب فيش بانكي به حساب خانه صنعت واريز نموده و اصل فيش را به خانه صنعت تحويل داده و ظهر تصوير فيش رسيد دريافت نمايند.

تبصره 1ـ هيات مديره خانه صنعت نميتواند منابع مالي انجمن را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايد.

تبصره 2ـ هر نوع هزينه بايستي حتي‎الامكان به وسيله چك بانكي انجام و اسناد هزينه آنها مطابق مقررات مالي تنظيم گردد.

ماده 11ـ چنانچه هر يك از اعضاء در مدت يكسال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند، از طرف خزانه‎دار به آنها كتباً اخطار ميشود و همچنين مـراتب به اداره كل صنايع استـان اعلام ميگردد در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از اخطار عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد، از عضويت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضويت آنان مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

تبصره ـ تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر اعضاء با هيات مديره است.

 

 

 

فصل سوم

 

اركان انجمن تخصصي صنايع همگن

ماده 12ـ اركان انجمن عبارتست از:

 

1ـ مجمع عمومي     2ـ هيات مديره     3ـ بازرس يا بازرسان

ماده 13ـ مجمع عمومي عاليترين ركن خانه صنعت است، كه از اجتماع روساي هيات مديره انجمنهاي تخصصي استان تشكيل ميشود. مجامع عمومي به صورت عادي يا فوق‎العاده تشكيل مي‎گردد.

 

 

 تبصره ـ هر يك از انجمنهاي تخصصي عضو خانه صنعت در مجامع عمومي داراي يك راي مي باشند .

ماده 14ـ مجمع عمومي عادي: جلسات مجمع عمومي با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهدداشت و در صورتيكه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت مي‎يابد.

تبصره1ـ تصميمات مجمع عمومي عادي در مرحله اول با آراء حداقل نصف به علاوه يك افراد حاضر معتبر خواهد بود. نصاب لازم براي تصميم‎گيري در مجمع عمومي مرحله دوم اكثريت نسبي آراء حاضران مي‎باشد.

تبصره2ـ در صورت استنكاف هيات مديره از دعوت مجمع عمومي بازرس يا بازرسان مي‎توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين در صورت خودداري بازرسان از دعوت مجمع عمومي ( حداكثر 2 ماه پس از پايان مهلت هيات مديره) يك سوم از اعضاء مي‎توانند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند.

ماده 15ـ وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي‎باشد:

1ـ رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيات مديره و بازرسان

2ـ بررسي و تصويب صورتهاي مالي خانه صنعت

3ـ انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرس

4ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار يا محلي به منظور درج آگهي‎هاي مربوط به خانه صنعت استان

5ـ تعيين خط مشي خانه صنعت استان

6ـ تصميم‎گيري در مورد همكاري و يا ائتلاف با ساير تشكلها و خانه‎هاي صنعت ساير استانها

7ـ شور و اخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه در چهارچوب اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرارداد مشروط به آنكه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‎العاده نباشد.

ماده 16 ـ مجمع عمومي فوق‎العاده – بنا به دعوت هيات مديره يا بازرسان و يا به تقاضاي كتبي حداقل نيمي از اعضاء تشكيل ميشود و اختيارات آن به شرح ذيل است:

1.      پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه به كميسيون ذيربط در وزارت صنايع

2.      عزل انفرادي يا اجتماعي اعضاء هيات مديره يا بازرس و معرفي اعضاي جديد به كميسيون ذيربط وزارت صنايع

3.      تعيين و پيشنهاد و تصويب ميزان وروديه اعضاء

4.      تعيين محل مركز اصلي و تائيد تغيير آن و يا تفويض اختيار به هيات مديره در اين زمينه

5.      پيشنهاد تصويب الحاق به تشكلهاي ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ ساير استانها و يا پايان دادن به همكاري با تشكل هاي ساير استانها به كميسيون ذيربط وزارت صنايع

6.      پيشنهاد انحلال خانه و انتخاب اعضاي هيات تصفيه به كميسيون ذيربط وزارت صنايع

ماده 17 ـ جلسات مجمع عمومي فوق‎العاده با حضور حداقل  اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با حداكثر  آراء حاضرين نافذ خواهد بود .

تبصره ـ چنانچه مجمع عمومي فوق‎العاده بار اول نصاب لازم را به دست نياورد ، بار دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت  آراء حاضرين نافذ و معتبر خواهد بود .

ماده 18ـ هيات مديره و بازرس مي توانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را بطور فوق‎العاده دعوت نمايند .

تبصره ـ فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي حداقل 20 و حداكثر 40 روز خواهد بود .آگهي هاي دعوت بايد در روزنامه‎هايي كه بر اساس ماده 15 اين اساسنامه معين مي شود درج گردد.

ماده 19ـ اخذ راي در مجامع عمومي علني است بجز مواردي كه در اساسنامه پيش بيني شده و يا نسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم به عمل آيد .

ماده 20ـ حق راي در مجامع عمومي غير قابل انتقال به ديگري است .

ماده 21ـ انتخاب هيات مديره و بازرسان خانه با راي كتبي و مخفي بايد صورت گيرد.

تبصره ـ هيچ عضوي نمي تواند بيش از يك نماينده به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماينده اي نمايندگي بيش از يك عضو را دارا باشد .

ماده 22 ـ ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي

1.      مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رييس يك نايب رئيس  يك منشي و دو ناظر اداره مي شود .( يك نفر به عنوان نماينده وزارت صنايع در جلسات مجمع به عنوان ناظر مي تواند حضور داشته باشد . )

رياست مجمع عمومي با رئيس هيات مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در دستور جلسه باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضا حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب مي شود . در صورت عدم حضور رئيس هيات مديره رياست جلسه به عهده مسن‎ترين عضو هيات مديره خواهد بود .

 

 

2.      هر گاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئيسه مجمع با تصويب اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد تعيين نمايد . تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصـاب لازم جهـت رسميـت جلسه همان نصـاب قبـلي مي باشد .

3.      از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه اي توسط منشي تنظيم و به امضاي هيات رئيسه مجمع خواهد رسيد .

4.      كليه صورتجلسات ، ليست اسامي حاضرين در مجمع ، اعلام نتايج انتخابات ، نسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت انتخابات به امضاي هيات رئيسه برسد .

5.      مجامع عمومي نماينده قانوني كليه اعضا بوده و تصميمات آن را در مورد تمام اعضا اهم از حاضرين و غايبين نافذ خواهد بود .

ماده 23 ـ هيئت مديره مسئول اداره امور خانه و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضا مي باشد ، تعداد اعضا اصلي هيات مديره 5 نفر و تعداد اعضا علي‎البدل هيات مديره 3 نفر مي باشد كه براي مدت 3 سال از بين اعضا انتخاب مي گردند و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است .

تبصره ـ تا تعيين هيات مديره جديد كليه مسئوليتها بر عهده اعضاي هيات مديره قبلي خواهد بود .

ماده 24ـ اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه حداكثر دو هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي شود از بين خود يك نفر به عنوان رئيس يك نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب و ضمن تنظيم و امضاي صورت جلسه اي اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضا و همچنين انجام تشريفات قانوني به وزارت صنايع تسليم مي نمايند.

تبصره ـ هيات مديره مي تواند يك نفر را به عنوان دبير از بين اعضا انتخاب و قسمتي از وظايف خود را به وي تفويض نمايد .

ماده 25 ـ جلسات هيات مديره با حضور حداقل 3 نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل 3 راي معتبر خواهد بود.

تبصره 1ـ غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و يا علل ديگري كه مانع انجام وظيفه هر يك از اعضاي اصلي هيات مديره گردد موجب استعفا از سمت عضويت در هيات مديره خواهد بود و عضو يا اعضاي علي‎البدل كه به ترتيب بيشترين آراء را در مجمع عمومي كسب نموده اند جانشين عضو يا اعضاي مستعفي خواهند شد .

تبصره 2 ـ تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر بر عهده هيات مديره مي باشد.

ماده 26 ـ هيات مديره مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت گواهي ثبت خانه از وزارت صنايع حسابي به نام خانه صنعت استان و با امضاي مشترك رئيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار در يكي از بانكهاي كشور باز و وجوه متعلق به خانه را در حساب بانكي مزبور واريز نمايد.

ماده 27 ـ رئيس هيات مديره يا دبير و يا خزانه دار مشتركا ُ صاحبان امضاء مجاز، اسناد و مدارك مالي و كلاً مسئولان اداري و مالي خانه بوده و حفظ كليه اموال ، دارايي‎ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالي به عهده آنان مي باشد .

تبصره ـ كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير و مهر انجمن و كليه اسناد مالي و اوراق رسمي و بهادار و قراردادهاي تعهد آور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشد با امضاء مشترك رئيس هيات مديره يا دبير يا خزانه دار و ممهور به مهر خانه معتبر خواهد بود .

ماده 28 ـدر صورت استعفاء ، فوت و يا فقدان صلاحيت هر يك از اعضا هيات مديره به جاي آنان اعضاء علي‎البدل با توجه به تقدم آراء جايگزين عضو مزبور خواهند شد .

ماده 29 ـ هيات مديره خانه مكلف است ظرف سه ماه قبل از پايان دوره ، مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند .

تبصره ـ چنانچه حداكثر شش ماه پس از پايان دوره ، به هر علتي تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مكلفند مراتب را به وزارت صنايع اعلام نمايند .

ماده 30 ـ وظايف و اختيارات هيات مديره :

1.      اجراي مصوبات مجمع عمومي و راهبرد وظايف و اهداف انجمن هاي تخصصي استان

2.      حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء

3.      افتتاح و يا بستن حساب در بانكها

4.      خريد و فروش اموال منقول و غير منقول مشروط بر آنكه به منظور جلب نفع نباشد .

5.      حضور در مراجع حل اختلاف به نمايندگي از سوي اعضاء و دفاع از حقوق آنان

6.      انعقاد قراردادهاي دسته جمعي به نمايندگي از اعضاء با رعايت قوانين و مقررات مربوط و همچنين آئين نامه و اساسنامه انجمن هاي تخصصي و خانه صنعت استان

7.      استخدام ، عزل و نصب كارمندان اداري

8.      دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه

9.      تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي

 

 

10.  تهيه و تنظيم صورتحسابهاي مالي خانه و همچنين پيش بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي

11.   تدوين آئين نامه هاي داخلي

12.  تعيين ميزان حق عضويت اعضاء بر اساس جدول تعيين شده از طرف مجمع عمومي

13.  اعلام كتبي تشكيل جلسات مجمع عمومي 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت صنايع

14.  تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضاء

15.  تشكيل كميته‎هايي بشرح زير :

الف ـ كميته حقوقي

ب ـ كميته حل اختلاف

ج ـ كميته بررسي و تدوين آئين نامه‎ها

د ـ كميته آمار و اطلاعات

ه ـ كميته رفاهي

و ـ كميته تداركات و پشتيباني

زـ كميته هاي آموزش و تحقق

ماده 31 ـ وظايف رئيس هيات مديره

1.      اداره جلسات هيات مديره

2.      دعوت اعضاء هيات مديره به تشكل منظم جلسات

3.      مراقبت در حسن جريان امور خانه صنعت استان

4.      ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره به دبير و ساير مسئولان خانه جهت اجرا

5.      انجام ساير مواردي كه با توجه به اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد .

 

 

ماده 32 ـ دبير خانه صنعت استان رياست امور دبيرخانه را عهده دار بوده و مسئولان تشكلات اجرايي است و وظايف او در چارچوب مصوبات هيات مديره در چهار چوب مقررات حاكم به شرح زير مي باشد .

1.      استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري خانه و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيات مديره

2.      انجام مكاتبات و نامه هاي اداري انجمن و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي خانه صنعت استان

 

 

 

3.      گشايش حساب جاري انجمن به اتفاق خزانه دار و رئيس هيات مديره در يكي از بانكهاي مجاز و واريز وجوه انجمن به حساب مذكور و برداشت از آن

4.      اجراي مصوبات و تصميمات هيات مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري و اداري خانه صنعت استان

5.      ثبت صورتجلسات هيات مديره در دفتر مربوطه

6.      حفظ و نگهداري اسناد و مدارك مالي و اداري و دفتر مشخصات كامل اعضاء خانه صنعت استان

7.      تهيه و تنظيم كارت عضويت با امضا خود و رئيس هيات مديره و يا خزانه دار و مهر رسمي خانه صنعت استان

8.      امضاء چك‎ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر خانه صنعت

9.      دبير در دوره فترت مكلف است مقدمات دعوت و تشكيل مجمع عمومي را برابر مقررات براي انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداكثر در فاصله شش ماه از پايان مدت اعتبار مسئولان خانه به عمـل نيايـد ، مي بايد به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعيين تكليف به وزارت صنايع اطلاع دهد .

 

ماده 33ـ خزانه‎دار مسئول امور مالي خانه است و امضاء كليه چكها و اسناد مالي و اوراق بهادار بر عهده او و رئيس هيات مديره يا دبير بوده و ساير وظايف وي به شرح زير ميباشد.

1ـ  اداره امور مالي انجمن، تنظيم دفاتر و اسناد، صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها

2ـ وصول و جمع‎آوري وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي در مقابل قبض رسيد

3ـ تهيه و تنظيم دفاتر مخصوص مالي

4ـ تهيه و تنظيم ترازنامه خانه جهت ارائه به هيات مديره و بازرسان

5ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت‎ها ، توسط اعضاء خانه صنعت استان

6ـ نظارت بر خريد و فروش هر نوع عمل مالي در چهارچوب مقررات حاكم

7ـ حفظ اموال منقول، غيرمنقول، وجود و اسناد مالي خانه صنعت استان

8ـ پيش‎بيني بودجه سال آتي و تسليم آن به هيات مديره جهت بررسي و تصويب

تبصره 1ـ خزانه‎دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرس يا بازرسان كليه دفاتر و اسناد مالي خانه را براي رسيدگي در محل خانه در اختيار آنان قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

تبصره2ـ در صورت انقضاء دوره هيات مديره و خزانه‎دار و رئيس هيات مديره يا دبير موظف خواهند بود امور مالي خانه را تا قطعيت مجدد كماكان اداره نمايد.

ماده 34ـ مجمع عمومي يك نفر به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را بعنوان بازرس علي‎البدل از بين اعضاء براي مدت يكسال انتخاب مينمايد تا براساس وظايف خود عمل نمايند. انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده 35ـ وظايف و اختيارات بازرس يا بازرسان

1ـ نظارت و رسيدگي به دفاتر، اوراق و اسناد مالي و مراقبت در حسن جريان امور مالي خانه صنعت استان

2ـ رسيدگي و گواهي گزارش مالي جهت ارائه به مجمع عمومي

3ـ رسيدگي به شكايات اعضاء و در صورت لزوم تهيه گزارش براي ارائه به هيات مديره يا مجمع عمومي

4ـ اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم بر طبق بند 2 ماده 16 اين اساسنامه

5ـ تهيه و ارائه گزارش عملكرد خود به مجمع عمومي

6ـ اعلام موارد خلاف و عدول از اساسنامه به وزارت صنايع

ماده 36ـ شرايط انتخاب اعضاء هيات مديره و بازرسان

1ـ داشتن تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

2ـ داشتن حداقل 25 سال تمام سن

3ـ نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي گردد.

4ـ مشهور به حسن شهرت و امانت داري

5ـ حداقل 10 سال سابقه كار در صنعت

6ـ داشتن عضويت هيات مديره انجمن

7ـ متدين به يكي از اديان رسمي كشور

8ـ داشتن حداقل مدرك كارشناسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم: انحلال و مقررات مربوط به آن

ماده 37ـ مسئولان خانه موظفند مدارك، دفاتر و اسناد مورد نياز وزارت صنايع را در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.

ماده 38ـ در موارد زير خانه صنعت منحل مي‎گردد.

1ـ بر اساس تصميم متخذه در جلسه مجمع عمومي فوق‎العاده

2ـ بر اساس راي صادره از طرف مراجع قضايي

3ـ در صورت گذشت 6ماه از پايان مدت اعتبار هيات مديره و عدم تجديد انتخابات آن با تصويب وزارت صنايع

تبصره: در صورت اقدام هيات مديره، بازرسان و يا يك سوم اعضاء براي دعوت مجمع عمومي جهت تجديد انتخابات مهلت‎هاي مقرر در اين اساسنامه براي دعوت و تشكيل مجمع عمومي مربوط جزء مهلت تعيين شده در بند 3 ماده فوق منظور نخواهد شد.

ماده 39ـ از تاريخ انحلال خانه صنعت اختيارات مسئولان خاتمه يافته و هيات تصفيه منتخب ( كه از بين مسئولان يا اعضاء انتخاب ميشود) امر تصفيه را به عهده ميگيرد. بازرس يا بازرسان خانه صنعت پس از انحلال عنوان ناظر تصفيه را خواهند داشت. مدت مأُموريت هيات تصفيه از تاريخ انتخاب يكسال خواهد بود.

ماده 40ـ  انحلال خانه صنعت موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرارداد پيمانهاي دسته‎جمعي منعقد شده قبلي نخواهد بود.

ماده 41ـ در صورت انحلال خانه كليه دارائيهاي آن با با نظارت وزارت صنايع تعيين تكليف خواهد شد.

ماده 42ـ هر گونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از كسب موافقت از وزارت صنايع و انجام تشريفات لازم قابل ارائه بر ثبت شركتها ميباشد.

ماده 43ـ ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش‎بيني نشده تابع مصوبات كميسيون بند(6) مصوبه شوراي عالي اداري و ديگر مقررات مربوطه و مصوب وزير صنايع خواهد بود.

اين اساسنامه در 43 ماده و تبصره در تاريخ                     به تصويب مجمع عمومي رسيد.

 

 

والسلام

   

 


اساسنامه انجمن

بسمه تعالي

 

 

 

 

 

 

 

 

اساسنامه

 

انجمن تخصصي صنـايع همگـن

  استـان مـازندران


اساسنامه انجمن تخصصي صنايع همگن

 

مقدمه: در اجراي تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و تصويبنامه شماره 16680/12/1 مورخ 12/10/77 شوراي عالي اداري و به منظور مشاركت مردمي صاحبان صنايع در امر تصميم‎گيري، برنامه‎ريزي، حل مشكلات اجرايي، ايجاد و حفظ هماهنگي بين اعضاء صنايع همگن و بهره‎برداري شايسته و بهینه از كليه ظرفيتهاي موجود صنعتي و نيروي انساني و ارتباط منطقي با وزارت صنايع و ساير وزارتخانه‎ها و موسسات، انجمن تخصصي صنايع همگن       كه از اين پس انجمن ناميده مي‎شود و تشكلي غيرسياسي و غير انتفاعي مي‎باشد تشكيل مي‎شود كه طبق مواد اين اساسنامه در چهارچوب مقررات حاكم شروع به كار نموده و اداره خواهدشد.

 

فصل اول: كليات

نام، مدت، تابعيت، مركز اصلي و موضوع و هدف انجمن

 

ماده يك: نام انجمن تخصصي صنايع همگن         استان مازندران مي‎باشد كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‎شود و نوع آن انجمن تخصصي فني، غير‎انتفاعي و غير سياسي است.

ماده دو: مدت فعاليت انجمن نامحدود است.

ماده سه: تابعيت انجمن ايراني است.

ماده چهار: مركز اصلي انجمن شهرستان ساري و حوزه فعاليت آن در سطح استان مازندران است.

 

تبصره 1ـ در صورت نياز هياُت مديره مي‎تواند مركز انجمن را تغيير دهد. در اين صورت بايستي مراتب به اطلاع اداره كل صنايع استان رسيده و در روزنامه موضوع ماده 16 درج گردد.

 

تبصره 2ـ انجمن مي‎تواند دفاتري را با تصويب هياُت مديره در هر شهرستان داخل استان مربوط تاُسيس نمايد و مراتب را به اطلاع اداره كل صنايع استان برساند. نحوه فعاليت دفتر را هياُت مديره تعيين مي‎كند.

ماده پنج: موضوع و هدف انجمن

ايجاد بانكهاي اطلاعاتي، شناسايي بازارهاي مصرف توليدات اعضاء، وضعيت و جايگاه رقبا در بازارها ـ فروشندگان مواد اوليه كمياب و اطلاعات بازرگاني مورد نياز اعضاء

كمك به برگزاري آموزشهاي كاربردي و حين كار فني ـ تخصصي و مديريتي مورد نياز اعضاء و كاركنان واحدهاي عضو ( با حداكثر بهره‎گيري از امكانات موجود كشور)

كمك به ارتقاء كمي و كيفي، كاهش ضايعات، هزينه‎هاي توليد و افزايش قدرت رقابت توليدات اعضاء در بازارهاي داخلي و خارجي (با بهره‎گيري از مشاورين توانمند و صاحبنظر)

تهيه كتابچه راهنما و معرفي توانمنديهاي اعضاء همراه با آدرس و مشخصات و نمونه توليدات آنها و زمينه‎سازي كسب بازارهاي جديد و توسعه پيمانكاري و زنجيره‎هاي توليد با صنايع بزرگ ( داخلي و خارجي)

5 ـ برپايي و برگزاري نمايشگاه تخصصي غذايي و دارويي داخلي و شركت در نمايشگاه‎‎هاي داخل و خارج، معرفي توليدات و كمك به بازاريابي، فروش و صادرات توليدات اعضاء.

6 ـ كمك به تهيه  و تأمين ابزار و مواد اوليه كمياب مورد نياز اعضاء

7 ـ معرفي آخرين دستاوردهاي فن‎آوري در صنايع مربوطه و ارائه اطلاعات به اعضاء

8 ـ فراهم كردن زمينه عقد قراردادهاي بزرگ و كلي با مشتريان داخلي و خارجي براي اعضاء.

همكاري با وزارت صنايع و ساير دستگاه‎هاي اجرايي در تدوين سياستها و دستورالعملها و لوايح قانوني جهت ارائه به دولت و مجلس شوراي اسلامي( با همكاري اعضاء صنف)

10ـ كمك به ايجاد آزمايشگاه مشترك تخصصي ( با همكاري اعضاء و بهره‎گيري از تسهيلات بودجه‎هاي ساليانه دولت)

11ـ مذاكره با بانكها و جلب همكاري آنها جهت تأمين اعتبارات نوسازي و بازسازي و سرمايه در گردش مورد نياز اعضاء

12ـ برگـزاري همايشهاي تخصصي و دعوت از اساتيد و صاحبنظران بـا تجـربه ( از داخل و خارج كشور) و كمك به ارتقاء اطلاعات و توانائيهاي علمي و تخصصي اعضاء

13ـ دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقي داخلي و بين‎المللي

14ـ تهيه نشريه و بولتن‎هاي تخصصي و خبري مورد نياز اعضاء ( در صورت لزوم)

15ـ مشاركت در اجلاسها و كميسيونهاي مشترك با ديگر كشورها و همكاري در تهيه يادداشتهاي تفاهم و كسب بازارهاي جديد در ديگر كشورها

16ـ تجزيه و تحليل لازم در زمينه تنظيم بازار و قيمت‎گذاري بر اساس سياست‎هاي ارائه شده از سوي وزارت صنايع

17ـ تعيين و تدوين استانداردهاي مرغوبيت با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نظارت بر تحقق آن

18ـ تدوين آئين‎نامهاي انطباقي براي مرغوبيت كالا، كاهش ميزان انرژي مسائل زيست محيطي و گرفتن اختيارات لازم براي وظايف تدوين شده

19ـ تنظيم تعرفه‎هاي قيمت داخلي ، تعرفه‎هاي صادراتي و نيز تعرفه‎هاي واردات كالا و ارائه آن به وزارت صنايع براي تصويب هيات دولت بر اساس سياستهاي دولت و ارائه شده از سوي وزارت صنايع.

20ـ فراهم كردن زمينه‎هاي توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي كاربردي صنعتي از جمله ارتباط صنعت و دانشگاه

21ـ كمك به ايجاد و يا تقويت بازار سرمايه به منظور تأمين نيازهاي مالي

22ـ كمك به فراهم‎سازي امكانات و زود و بهره‎گيري از سرمايه، اطلاعات ، تكنولوژي، فنون و تجربيات خارجي در جهت تقويت اقتصاد و صنعت ايران

ماده شش: صنايع همگن توسط اداره كل صنايع استان تشخيص و تعريف اعلام مي‎گردد.

فصل دوم: شرايط عضويت و منابع مالي

 

ماده هفت: كليه صاحبان صنايع همگن( اعم از حقيقي و حقوقي) مستقر در استان كه واجد شرايط اين اساسنامه مي‎توانند عضو انجمن بشوند.

 

ماده هشت: شرايط عضويت

1ـ8ـ داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2ـ8ـ متدين به يكي از اديان رسمي

3ـ8ـ قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه

4ـ8ـ اقامت در حوزه فعاليت انجمن

5ـ8ـ پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده به طور مرتب

6ـ8ـ نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

7ـ8ـ شاغل بودن در صنعت يا حرفه مربوط مستقر درا ستان

تبصره1ـ اشخاص حقوقي صاحبان صنعت همگن مي‎توانند عضو انجمن گردند در اين صورت كل اعضاء هيات مديره اشخاص حقوقي و مدير عامل آنها بايد واجد شرايط فوق‎الذكر باشند.

تبصره2ـ هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن را از دست دهد از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي‎شود و ليكن ملزوم به انجام تعهدات قبلي است.

تبصره 3ـ تعيين ضوابط عضويت در انجمن از اختيارات مجمع عمومي بوده و هيئت مديره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومي ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان مي‎باشد.

چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي متقاضيان تقاضاي عضويت آنان از سوي هيات مديره پذيرفته نگردد. متقاضي مي‎تواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و تصميمات مجمع در اين مورد قطعي و لازم‎الاجر است.

ماده 9ـ شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء

1ـ9ـ آراء صادره از دادگاه قضايي درباره محروميت از حقوق اجتماعي عضو.

2ـ9ـ تغيير شغل به نحوي كه مغاير ماده 4 اين اساسنامه باشد.

3ـ9ـ عدم پرداخت حق عضويت با توجه به ماده 10 اين اساسنامه و به مدت حداكثر يكسال

4ـ9ـ عدم رعايت مفاد اساسنامه .

ماده 10ـ منابع مالي انجمن عبارتست از :

1ـ10ـ وروديه براي هر عضو به مبلغ مصوب مجمع عمومي كه فقط براي يكبار دريافت مي‎گردد.

2ـ10ـ حق عضويت ساليانه به ميزان مصوب هيات مديره

3ـ10ـ كمكهاي مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانايي و اختيار آن

4ـ10ـ ساير دريافتي‎ها بابت ارائه خدمات به اعضاء با تصويب مجمع عمومي

تبصره 1ـ دريافت و جمع‎آوري هر گونه كمك وروديه و حق عضويت و غيره بايد به موجب فيش بانكي صورت گيرد كه اصل آن در امور مالي انجمن جمع‎‎آوري و ظهر تصوير فيش به وسيله مسئول مالي مهر و امضاء شده تحويل عضو خواهد شد.

ماده 11ـ كليه اعضاء انجمن موظفند هر ساله حق عضويت خود را به موجب فيش بانكي پرداخت نموده و اصل فيش را به انجمن تحويل داده و در ظهر تصوير آن رسيد دريافت نمايند.

تبصره 1ـ هيئت مديره انجمن نمي‎تواند منابع مالي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايد.

تبصره2ـ هر نوع هزينه بايستي بوسيله چك بانكي انجام و اسناد هزينه آنها مطابق مقررات مالي تنظيم گردد.

ماده 12ـ چنانچه هر يك از اعضاء در مدت يكسال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند از طرف خزانه‎دار به آنان كتباً اخطار مي‎شود. در صورتيكه حداكثر ظرف سه ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضويت آنان مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

تبصره ـ تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر اعضاء با هيات مديره است.

 

فصل سوم ـ اركان انجمن تخصصي صنايع همگن

ماده 13ـ اركان انجمن عبارتست از :

1ـ مجمع عمومي 2ـ هيئت مديره 3ـ بازرس يا بازرسان

ماده 14ـ مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن است كه از اجتماع اعضاي حقيقي و يك نماينده از طرف هر شخص حقوقي عضو تشكيل مي‎شود و داراي دو نوع اجلاس است:

1ـ مجمع عمومي عادي     2ـ مجمع عمومي فوق‎العاده

ماده 15ـ مجمع عمومي عادي: جلسات مجمع عمومي با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد داشت و در صورتيكه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت مي يابد .

تبصره 1- تصميمات مجمع عمومي عادي در مرحله اول با آراء حداقل نصف به علاوه يك افراد حاضر معتبر خواهد بود حد حساب لازم براي تصميم گيري در مجمع عمومي مرحله دوم اكثريت نسبي آراء حاضران مي باشد .

تبصره 2- در صورت استنكاف هيئت مديره از دعوت مجمع عمومي بازرس يا بازرسان مي توانند راسا ً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرسان از دعوت مجمع عمومي ( حداكثر دوماه پس از پايان مهلت هيئت مديره ) يك سوم از اعضاء مي توانند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند .

ماده 16- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

1-   رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيئت مديره و بازرسان

2-   بررسي و تصويب صورتهاي مالي انجمن

3-   انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان

4-   تعيين روزنامه كثير الانتشار يا محلي به منظور درج آگهيهاي مربوط به انجمن

5-   تعيين خط مشي انجمن

6-   تصميم گيري در مورد همكاري و يا ائتلاف با ساير تشكلها

7-   شور و اخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه در چارچوب اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرار داد مشروط به آنكه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‎العاده نباشد.

    ماده 17ـ مجمع عمومي فوق‎العاده ـ بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرسان و يا به تقاضاي كتبي حداقل نيمي از اعضاء تشكيل ميشود و اختيارات آن به شرح ذيل است:

1ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه به وزارت صنايع

2ـ تعيين محل مركز اصلي و تصويب تغيير آن و يا تفويض اختيار به هيئت مديره در اين زمينه

3ـ پيشنهاد انحلال انجمن و انتخاب اعضاي هيئت تصفيه به وزارت صنايع

ماده 18ـ جلسات مجمع فوق‎العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي‎يابد و تصميمات آن با حداكثر دو سوم آراء حاضرين نافذ خواهد ب

تبصره ـ چنانچه مجمع عمومي فوق‎العاده بار اول نصاب لازم را بدست نياورد بار دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت دو سوم آراء حاضرين نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 19ـ هيئت مديره و بازرسان مي‎توانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را بطور فوق‎العاده دعوت نمايند.

تبصره ـ فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي حداقل 20 و حداكثر 40 روز خواهد بود . آگهي‎هاي دعوت بايد در روزنامه‎اي كه بر اساس ماده 16 اين اساسنامه معين مي‎شود درج شود

 

ماده20 ـ اخذ راي در مجامع عمومي علني است به جز مواردي كه در اساسنامه پيش‎بيني شود و يا نسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم بعمل آيد.

ماده 21ـ حق راي در مجامع عمومي غير قابل انتقال به ديگري است.

ماده 22ـ انتخاب هيئت مديره و بازرسان انجمن با راي كتبي و مخفي بايد صورت گيرد.

تبصره ـ هيچ عضوي نمي‎تواند بيش از يك نماينده به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماينده‎اي نمي‎تواند نمايندگي بيش از يك عضو را دارا باشد.

ماده 23ـ ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي

1ـ مجامع عمومي توسط هيات رئيسه‎اي مركب از يك رئيس يك نائب رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي‎شود و يك نفر بعنوان نماينده از وزارت صنايع در مجمع به عنوان ناظر شركت خواهد كرد.

رياست مجمع عمومي با رئيس هيات مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در دستور جلسه باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضاء حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب

 در صورت عدم حضور رئيس هيئت مديره رياست جلسه به عهده مسن‎ترين عضو هيات مديره خواهد بود.

2ـ هرگاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد.

هيات رئيسه مجمع با تصويب اعضاء مي‎تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد تعيين نمايد تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد خواهد داشت و نصاب لازم جهت رسميت جلسه همان نصاب قبلي مي‎باشد.

3ـ از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‎اي توسط منشي تنظيم و به امضاي هيئت رئيسه مجمع خواهد رسيد.

4ـ كليه صورتجلسات ، ليست اسامي حاضرين در مجمع اعلام نتايج انتخابات نسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت انتخابات بايد به امضاء هيئت رئيسه و نسخه‎اي از آنها بايد به وزارت صنايع ارسال گردد.

5ـ مجامع عمومي نماينده قانوني كليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين يا غايبين خواهد بود.

ماده 24ـ هيئت مديره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء مي‎باشد .

تعداد اعضاء اصلي هيئت مديره 7 نفر و تعداد اعضاء علي‎البدل هيئت 2 نفر مي‎باشد كه براي مدت 3 سال از بين اعضاء انتخاب مي‎كردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ـ تا تعيين هيئت مديره جديد كليه مسئوليتها بر عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود.

ماده 25ـ اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه‎اي كه حداكثر يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي‎شود از بين خود يك نفر به عنوان رئيس يك نفر به عنوان رئيس يك نفر نايب رئيس يك نفر خزانه‎دار انتخاب و ضمن تنظيم و امضاء صورتجلسه‎اي

اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنين انجام تشريفات قانوني و صدور كارت شناسايي به وزارت صنايع تسليم مي‎نمايند.

 

تبصره 1ـ هيئت مديره مي‎تواند يك نفر را به عنوان دبير از بين اعضاء يا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتي از وظايف خود را به وي تفويض نمايد. انتخاب رئيس

هيئت مديره به عنوان دبير بلامانع است.

تبصره2ـ در صورتيكه دبير انجمن از اعضاء هيئت مديره نباشد مي‎تواند در جلسات بدون حق راي شركت نمايد

تبصره 3ـ هيچكس مي‎تواند در بيش از يك انجمن صنفي عضو هيئت مديره باشد.

ماده 26ـ جلسات هيئت مديره با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل 4 راي معتبر خواهد بود.

تبصره 1ـ غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و يا علل ديگري كه مانع انجام وظيفه هر يك از اعضاء اصلي هيئت مديره گردد. موجب استعفاء از سمت عضويت در هيئت مديره خواهد بود و عضو يا اعضاي علي‎البدل كه به ترتيب بيشترين آراء را در مجمع عمومي كسب نموده‎اند جانشين عضو يا اعضاء مستعفي خواهند شد.

تبصره 2ـ تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر بر عهده رئيس هيئت مديره مي‎باشد.

تبصره 3ـ جلسات هيئت مديره حداقل دو هفته يكبار تشكيل مي‎گردد.

ماده 27ـ هيئت مديره مكلف است حداكثر دو ماه پس از دريافت مجوز تأسيس انجمن حسابي به نام انجمن و با امضاء مشترك رئيس هيئت مديره و خزانه‎دار در يكي از بانكهاي كشور باز و وجود متعلق به انجمن را در حساب بانكي مزبور نگهداري نمايد.

 

 

ماده 28ـ رئيس هيئت مديره و خزانه‎دار مشترکاًً صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارك مالي وكلا مسئول اداري و مالي انجمن بوده و حفظ كليه اموال دارائيها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالي به عهده آنان مي‎باشد.

تبصره ـ كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاء رئيس هيئت مديره يا دبير و مهر انجمن و كليه اسناد مالي و اوراق رسمي و بهادار و قراردادهاي تعهد‎آور كه به تصويب هيئت مديره رسيده باشد با امضاء مشترك رئيس هيئت مديره يا دبير و خزانه‎دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 29ـ در صورت استعفاء فوت و يا فقدان صلاحيت هر يك از اعضاء هيئت مديره به جاي آنان اعضاء علي‎البدل با توجه به تقديم آراء جايگزين عضو مزبور خواهند شد.

ماده 30ـ هيئت مديره انجمن مكلف است حداقل سه ماه قبل از پايان دوره مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند.

تبصره چنانچه حداكثر شش ماه پس از پايان دوره به هر علتي تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد بازرس مكلف است انحلال انجمن را به كميسيون ذيربط در وزارت صنايع اعلام نمايد.

ماده 31ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره

1ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و راهبرد وظايف تخصصي انجمن

2ـ حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء

3ـ افتتاح و يا بستن حساب در بانكها 4

4ـ خريد و فروش اموال منقول و غير منقول مشروط بر آنكه به منظور جلب نفع نباشد

5 ـ حضور در مراجع حل اختلافات به نمايندگي از سوي اعضاء و دفاع از حقوق آنان

6ــ انعقاد قراردادهاي دسته جمعي به نمايندگي از اعضاء با ساير تشكلهاي كارگري و كارفرمائي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و همچنين آئين‎نامه و اساسنامه انجمنها

7ـ استخدام، عزل و نصب كارمندان اداري

8ـ دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه

9ـ تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي

10ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و همچنين پيش‎بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي

11ـ تدوين آئين‎نامه‎هاي داخلي

12ـ تعيين ميزان حق عضويت اعضاء

13ـ اعلام كتبي تشكيل جلسات مجمع عمومي 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت صنايع

14ـ تأسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضاء

15ـ تشكيل كميته‎ها به شرح زير جهت تسهيل وظايف انجمن:

الف : كميته حقوقي

ب: كميته حل اختلاف بين اعضاء

ج: كميته بررسي و تدوين آئين‎نامه‎ها

د: كميته آمار اطلاعات

هـ ـ كميته رفاهي

و: كميته تداركات و پشتيباني

ز : كميته‎هاي آموزش و تحقيق

ماده 32ـ وظايف رئيس هيئت مديره:

1ـ اداره جلسات هيئت مديره

2ـ دعوت اعضاء هيئت مديره به تشكيل منظم جلسات

3ـ مراقبت در حسن جريان امور انجمن

4ـ ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن جهت اجراء

5ـ انجام ساير مواردي كه با توجه به اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.

ماده 33ـ دبير انجمن رياست امور دبير‎خانه انجمن را عهده‏‎دار بوده و مسئول تشكيلات اجرائي است و وظايف او به شرح زير مي‎باشد.

1ـ استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره.

2ـ انجام مكاتبات و نامه‎هاي اداري انجمن و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي انجمن

3ـ گشايش حساب جاري انجمن به اتفاق خزانه‎دار و رئيس هيئت مديره در يكي از بانكهاي مجاز و واريز وجوه انجمن به حساب مذكور و برداشت از آن

4- اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري و اداري انجمن

5ـ ثبت صورتجلسات هيئت مديره در دفتر مربوطه

6ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك مالي و اداري و دفتر مشخصات كامل اعضاء انجمن صنفي

7ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت با امضاء خود رئيس و يا خزانه‎دار و مهر رسمي انجمن

8ـ امضاء چكها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه‎دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصويب هيئت مديره

9ـ دبير مكلف است در انقضاي مدت اعتبار عضويت اعضاء هيئت مديره مقدمات دعوت و  تشكيل مجمع عمومي را برابر مقررات براي انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداكثر در فاصله شش ماه از پايان مدت اعتبار مسئولان انجمن به عمل نيايد مي‎بايد به اتفاق بازرس مراتب را جهت تكليف به كميسيون ذيربط در وزارت صنايع اطلاع دهد.

ماده 34ـ خزانه‎دار مسئول امور مالي انجمن است و امضاء كليه چكها و اسناد مالي و اوراق بهادار بر عهده او و رئيس هيئت مديره بوده و ساير وظايف وي به شرح زير مي‎باشد.

1ـ اداره امور مالي انجمن تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسه مالي و رسيدگي به حفظ حسابها

2ـ وصول و جمع‎آوري وروديه حق عضويتها و كمكهاي مالي در مقابل قبض رسيد.

 

                                                            والســلام

                                                                                      30/4/78

    


اساسنامه انجمن ها

بسمه تعالي

 

 

 

 

 

 

 

 

اساسنامه

 

انجمن تخصصي صنـايع همگـن

  استـان مـازندران


اساسنامه انجمن تخصصي صنايع همگن

 

مقدمه: در اجراي تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه و تصويبنامه شماره 16680/12/1 مورخ 12/10/77 شوراي عالي اداري و به منظور مشاركت مردمي صاحبان صنايع در امر تصميم‎گيري، برنامه‎ريزي، حل مشكلات اجرايي، ايجاد و حفظ هماهنگي بين اعضاء صنايع همگن و بهره‎برداري شايسته و بهینه از كليه ظرفيتهاي موجود صنعتي و نيروي انساني و ارتباط منطقي با وزارت صنايع و ساير وزارتخانه‎ها و موسسات، انجمن تخصصي صنايع همگن                          كه از اين پس انجمن ناميده مي‎شود و تشكلي غيرسياسي و غير انتفاعي مي‎باشد تشكيل مي‎شود كه طبق مواد اين اساسنامه در چهارچوب مقررات حاكم شروع به كار نموده و اداره خواهدشد.

 

فصل اول: كليات

نام، مدت، تابعيت، مركز اصلي و موضوع و هدف انجمن

 

ماده يك: نام انجمن تخصصي صنايع همگن          استان مازندران مي‎باشد كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‎شود و نوع آن انجمن تخصصي فني، غير‎انتفاعي و غير سياسي است.

ماده دو: مدت فعاليت انجمن نامحدود است.

ماده سه: تابعيت انجمن ايراني است.

ماده چهار: مركز اصلي انجمن شهرستان ساري و حوزه فعاليت آن در سطح استان مازندران است.

 

تبصره 1ـ در صورت نياز هياُت مديره مي‎تواند مركز انجمن را تغيير دهد. در اين صورت بايستي مراتب به اطلاع اداره كل صنايع استان رسيده و در روزنامه موضوع ماده 16 درج گردد.

 

تبصره 2ـ انجمن مي‎تواند دفاتري را با تصويب هياُت مديره در هر شهرستان داخل استان مربوط تاُسيس نمايد و مراتب را به اطلاع اداره كل صنايع استان برساند. نحوه فعاليت دفتر را هياُت مديره تعيين مي‎كند.

ماده پنج: موضوع و هدف انجمن

ايجاد بانكهاي اطلاعاتي، شناسايي بازارهاي مصرف توليدات اعضاء، وضعيت و جايگاه رقبا در بازارها ـ فروشندگان مواد اوليه كمياب و اطلاعات بازرگاني مورد نياز اعضاء

كمك به برگزاري آموزشهاي كاربردي و حين كار فني ـ تخصصي و مديريتي مورد نياز اعضاء و كاركنان واحدهاي عضو ( با حداكثر بهره‎گيري از امكانات موجود كشور)

كمك به ارتقاء كمي و كيفي، كاهش ضايعات، هزينه‎هاي توليد و افزايش قدرت رقابت توليدات اعضاء در بازارهاي داخلي و خارجي (با بهره‎گيري از مشاورين توانمند و صاحبنظر)

تهيه كتابچه راهنما و معرفي توانمنديهاي اعضاء همراه با آدرس و مشخصات و نمونه توليدات آنها و زمينه‎سازي كسب بازارهاي جديد و توسعه پيمانكاري و زنجيره‎هاي توليد با صنايع بزرگ ( داخلي و خارجي)

5 ـ برپايي و برگزاري نمايشگاه تخصصي          داخلي و شركت در نمايشگاه‎‎هاي داخل و خارج، معرفي توليدات و كمك به بازاريابي، فروش و صادرات توليدات اعضاء.

6 ـ كمك به تهيه  و تأمين ابزار و مواد اوليه كمياب مورد نياز اعضاء

7 ـ معرفي آخرين دستاوردهاي فن‎آوري در صنايع مربوطه و ارائه اطلاعات به اعضاء

8 ـ فراهم كردن زمينه عقد قراردادهاي بزرگ و كلي با مشتريان داخلي و خارجي براي اعضاء.

همكاري با وزارت صنايع و ساير دستگاه‎هاي اجرايي در تدوين سياستها و دستورالعملها و لوايح قانوني جهت ارائه به دولت و مجلس شوراي اسلامي( با همكاري اعضاء صنف)

10ـ كمك به ايجاد آزمايشگاه مشترك تخصصي ( با همكاري اعضاء و بهره‎گيري از تسهيلات بودجه‎هاي ساليانه دولت)

11ـ مذاكره با بانكها و جلب همكاري آنها جهت تأمين اعتبارات نوسازي و بازسازي و سرمايه در گردش مورد نياز اعضاء

12ـ برگـزاري همايشهاي تخصصي و دعوت از اساتيد و صاحبنظران بـا تجـربه ( از داخل و خارج كشور) و كمك به ارتقاء اطلاعات و توانائيهاي علمي و تخصصي اعضاء

13ـ دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقي داخلي و بين‎المللي

14ـ تهيه نشريه و بولتن‎هاي تخصصي و خبري مورد نياز اعضاء ( در صورت لزوم)

15ـ مشاركت در اجلاسها و كميسيونهاي مشترك با ديگر كشورها و همكاري در تهيه يادداشتهاي تفاهم و كسب بازارهاي جديد در ديگر كشورها

16ـ تجزيه و تحليل لازم در زمينه تنظيم بازار و قيمت‎گذاري بر اساس سياست‎هاي ارائه شده از سوي وزارت صنايع

17ـ تعيين و تدوين استانداردهاي مرغوبيت با همكاري مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نظارت بر تحقق آن

18ـ تدوين آئين‎نامهاي انطباقي براي مرغوبيت كالا، كاهش ميزان انرژي مسائل زيست محيطي و گرفتن اختيارات لازم براي وظايف تدوين شده

19ـ تنظيم تعرفه‎هاي قيمت داخلي ، تعرفه‎هاي صادراتي و نيز تعرفه‎هاي واردات كالا و ارائه آن به وزارت صنايع براي تصويب هيات دولت بر اساس سياستهاي دولت و ارائه شده از سوي وزارت صنايع.

20ـ فراهم كردن زمينه‎هاي توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي كاربردي صنعتي از جمله ارتباط صنعت و دانشگاه

21ـ كمك به ايجاد و يا تقويت بازار سرمايه به منظور تأمين نيازهاي مالي

22ـ كمك به فراهم‎سازي امكانات و زود و بهره‎گيري از سرمايه، اطلاعات ، تكنولوژي، فنون و تجربيات خارجي در جهت تقويت اقتصاد و صنعت ايران

ماده شش: صنايع همگن توسط اداره كل صنايع استان تشخيص و تعريف اعلام مي‎گردد.

فصل دوم: شرايط عضويت و منابع مالي

 

ماده هفت: كليه صاحبان صنايع همگن( اعم از حقيقي و حقوقي) مستقر در استان كه واجد شرايط اين اساسنامه مي‎توانند عضو انجمن بشوند.

 

ماده هشت: شرايط عضويت

1ـ8ـ داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران

2ـ8ـ متدين به يكي از اديان رسمي

3ـ8ـ قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه

4ـ8ـ اقامت در حوزه فعاليت انجمن

5ـ8ـ پرداخت وروديه و حق عضويت تعيين شده به طور مرتب

6ـ8ـ نداشتن پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد.

7ـ8ـ شاغل بودن در صنعت يا حرفه مربوط مستقر درا ستان

تبصره1ـ اشخاص حقوقي صاحبان صنعت همگن مي‎توانند عضو انجمن گردند در اين صورت كل اعضاء هيات مديره اشخاص حقوقي و مدير عامل آنها بايد واجد شرايط فوق‎الذكر باشند.

تبصره2ـ هر يك از اعضاء كه شرايط عضويت انجمن را از دست دهد از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي‎شود و ليكن ملزوم به انجام تعهدات قبلي است.

تبصره 3ـ تعيين ضوابط عضويت در انجمن از اختيارات مجمع عمومي بوده و هيئت مديره طبق ضوابط مصوب مجمع عمومي ملزم به پذيرش عضويت متقاضيان مي‎باشد.

چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي متقاضيان تقاضاي عضويت آنان از سوي هيات مديره پذيرفته نگردد. متقاضي مي‎تواند اعتراض خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح و تصميمات مجمع در اين مورد قطعي و لازم‎الاجر است.

ماده 9ـ شرايط تعليق از عضويت يا سلب عضويت از اعضاء

1ـ9ـ آراء صادره از دادگاه قضايي درباره محروميت از حقوق اجتماعي عضو.

2ـ9ـ تغيير شغل به نحوي كه مغاير ماده 4 اين اساسنامه باشد.

3ـ9ـ عدم پرداخت حق عضويت با توجه به ماده 10 اين اساسنامه و به مدت حداكثر يكسال

4ـ9ـ عدم رعايت مفاد اساسنامه .

ماده 10ـ منابع مالي انجمن عبارتست از :

1ـ10ـ وروديه براي هر عضو به مبلغ مصوب مجمع عمومي كه فقط براي يكبار دريافت مي‎گردد.

2ـ10ـ حق عضويت ساليانه به ميزان مصوب هيات مديره

3ـ10ـ كمكهاي مالي داوطلبانه اعضاء در حد توانايي و اختيار آن

4ـ10ـ ساير دريافتي‎ها بابت ارائه خدمات به اعضاء با تصويب مجمع عمومي

تبصره 1ـ دريافت و جمع‎آوري هر گونه كمك وروديه و حق عضويت و غيره بايد به موجب فيش بانكي صورت گيرد كه اصل آن در امور مالي انجمن جمع‎‎آوري و ظهر تصوير فيش به وسيله مسئول مالي مهر و امضاء شده تحويل عضو خواهد شد.

ماده 11ـ كليه اعضاء انجمن موظفند هر ساله حق عضويت خود را به موجب فيش بانكي پرداخت نموده و اصل فيش را به انجمن تحويل داده و در ظهر تصوير آن رسيد دريافت نمايند.

تبصره 1ـ هيئت مديره انجمن نمي‎تواند منابع مالي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه مصرف نمايد.

تبصره2ـ هر نوع هزينه بايستي بوسيله چك بانكي انجام و اسناد هزينه آنها مطابق مقررات مالي تنظيم گردد.

ماده 12ـ چنانچه هر يك از اعضاء در مدت يكسال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايند از طرف خزانه‎دار به آنان كتباً اخطار مي‎شود. در صورتيكه حداكثر ظرف سه ماه پس از اخطار، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضويت ننمايد از عضويت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضويت آنان مستلزم تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

تبصره ـ تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر اعضاء با هيات مديره است.

 

فصل سوم ـ اركان انجمن تخصصي صنايع همگن

ماده 13ـ اركان انجمن عبارتست از :

1ـ مجمع عمومي 2ـ هيئت مديره 3ـ بازرس يا بازرسان

ماده 14ـ مجمع عمومي عاليترين ركن انجمن است كه از اجتماع اعضاي حقيقي و يك نماينده از طرف هر شخص حقوقي عضو تشكيل مي‎شود و داراي دو نوع اجلاس است:

1ـ مجمع عمومي عادي     2ـ مجمع عمومي فوق‎العاده

ماده 15ـ مجمع عمومي عادي: جلسات مجمع عمومي با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد داشت و در صورتيكه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت مي يابد .

تبصره 1- تصميمات مجمع عمومي عادي در مرحله اول با آراء حداقل نصف به علاوه يك افراد حاضر معتبر خواهد بود حد حساب لازم براي تصميم گيري در مجمع عمومي مرحله دوم اكثريت نسبي آراء حاضران مي باشد .

تبصره 2- در صورت استنكاف هيئت مديره از دعوت مجمع عمومي بازرس يا بازرسان مي توانند راسا ً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرسان از دعوت مجمع عمومي ( حداكثر دوماه پس از پايان مهلت هيئت مديره ) يك سوم از اعضاء مي توانند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند .

ماده 16- وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد :

1-   رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش هيئت مديره و بازرسان

2-   بررسي و تصويب صورتهاي مالي انجمن

3-   انتخاب اعضاء هيئت مديره و بازرسان

4-   تعيين روزنامه كثير الانتشار يا محلي به منظور درج آگهيهاي مربوط به انجمن

5-   تعيين خط مشي انجمن

6-   تصميم گيري در مورد همكاري و يا ائتلاف با ساير تشكلها

7-   شور و اخذ تصميم در مورد كليه مسائلي كه در چارچوب اساسنامه در دستور جلسه مجمع قرار داد مشروط به آنكه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‎العاده نباشد.

    ماده 17ـ مجمع عمومي فوق‎العاده ـ بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرسان و يا به تقاضاي كتبي حداقل نيمي از اعضاء تشكيل ميشود و اختيارات آن به شرح ذيل است:

1ـ پيشنهاد تغيير و اصلاح اساسنامه به وزارت صنايع

2ـ تعيين محل مركز اصلي و تصويب تغيير آن و يا تفويض اختيار به هيئت مديره در اين زمينه

3ـ پيشنهاد انحلال انجمن و انتخاب اعضاي هيئت تصفيه به وزارت صنايع

ماده 18ـ جلسات مجمع فوق‎العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي‎يابد و تصميمات آن با حداكثر دو سوم آراء حاضرين نافذ خواهد ب

تبصره ـ چنانچه مجمع عمومي فوق‎العاده بار اول نصاب لازم را بدست نياورد بار دوم به فاصله 15 روز با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت دو سوم آراء حاضرين نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده 19ـ هيئت مديره و بازرسان مي‎توانند در مواقع ضروري مجمع عمومي عادي را بطور فوق‎العاده دعوت نمايند.

تبصره ـ فاصله بين تاريخ انتشار آگهي دعوت و تشكيل مجمع عمومي حداقل 20 و حداكثر 40 روز خواهد بود . آگهي‎هاي دعوت بايد در روزنامه‎اي كه بر اساس ماده 16 اين اساسنامه معين مي‎شود درج شود

 

ماده20 ـ اخذ راي در مجامع عمومي علني است به جز مواردي كه در اساسنامه پيش‎بيني شود و يا نسبت به آن در مجمع عمومي اخذ تصميم بعمل آيد.

ماده 21ـ حق راي در مجامع عمومي غير قابل انتقال به ديگري است.

ماده 22ـ انتخاب هيئت مديره و بازرسان انجمن با راي كتبي و مخفي بايد صورت گيرد.

تبصره ـ هيچ عضوي نمي‎تواند بيش از يك نماينده به مجمع معرفي نمايد و هيچ نماينده‎اي نمي‎تواند نمايندگي بيش از يك عضو را دارا باشد.

ماده 23ـ ترتيب تشكيل و اداره جلسات مجمع عمومي

1ـ مجامع عمومي توسط هيات رئيسه‎اي مركب از يك رئيس يك نائب رئيس ، يك منشي و دو ناظر اداره مي‎شود و يك نفر بعنوان نماينده از وزارت صنايع در مجمع به عنوان ناظر شركت خواهد كرد.

رياست مجمع عمومي با رئيس هيات مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها در دستور جلسه باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين اعضاء حاضر در جلسه با اكثريت نسبي انتخاب

 در صورت عدم حضور رئيس هيئت مديره رياست جلسه به عهده مسن‎ترين عضو هيات مديره خواهد بود.

2ـ هرگاه در مجمع عمومي شور و اخذ تصميم در موضوعات مطروحه در دستور جلسه خاتمه نيابد.

هيات رئيسه مجمع با تصويب اعضاء مي‎تواند اعلام تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد تعيين نمايد تمديد جلسه نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد خواهد داشت و نصاب لازم جهت رسميت جلسه همان نصاب قبلي مي‎باشد.

3ـ از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه‎اي توسط منشي تنظيم و به امضاي هيئت رئيسه مجمع خواهد رسيد.

4ـ كليه صورتجلسات ، ليست اسامي حاضرين در مجمع اعلام نتايج انتخابات نسخ اساسنامه تصويبي و تاييد صحت انتخابات بايد به امضاء هيئت رئيسه و نسخه‎اي از آنها بايد به وزارت صنايع ارسال گردد.

5ـ مجامع عمومي نماينده قانوني كليه اعضاء بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضاء اعم از حاضرين يا غايبين خواهد بود.

ماده 24ـ هيئت مديره مسئول اداره امور انجمن و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء مي‎باشد .

تعداد اعضاء اصلي هيئت مديره 7 نفر و تعداد اعضاء علي‎البدل هيئت 2 نفر مي‎باشد كه براي مدت 3 سال از بين اعضاء انتخاب مي‎كردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره ـ تا تعيين هيئت مديره جديد كليه مسئوليتها بر عهده اعضاي هيئت مديره قبلي خواهد بود.

ماده 25ـ اعضاي هيئت مديره در اولين جلسه‎اي كه حداكثر يك هفته پس از قطعي شدن انتخابات تشكيل مي‎شود از بين خود يك نفر به عنوان رئيس يك نفر به عنوان رئيس يك نفر نايب رئيس يك نفر خزانه‎دار انتخاب و ضمن تنظيم و امضاء صورتجلسه‎اي

اسامي انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنين انجام تشريفات قانوني و صدور كارت شناسايي به وزارت صنايع تسليم مي‎نمايند.

 

تبصره 1ـ هيئت مديره مي‎تواند يك نفر را به عنوان دبير از بين اعضاء يا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتي از وظايف خود را به وي تفويض نمايد. انتخاب رئيس

هيئت مديره به عنوان دبير بلامانع است.

تبصره2ـ در صورتيكه دبير انجمن از اعضاء هيئت مديره نباشد مي‎تواند در جلسات بدون حق راي شركت نمايد

تبصره 3ـ هيچكس مي‎تواند در بيش از يك انجمن صنفي عضو هيئت مديره باشد.

ماده 26ـ جلسات هيئت مديره با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل 4 راي معتبر خواهد بود.

تبصره 1ـ غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب بدون ارائه عذر موجه و يا علل ديگري كه مانع انجام وظيفه هر يك از اعضاء اصلي هيئت مديره گردد. موجب استعفاء از سمت عضويت در هيئت مديره خواهد بود و عضو يا اعضاي علي‎البدل كه به ترتيب بيشترين آراء را در مجمع عمومي كسب نموده‎اند جانشين عضو يا اعضاء مستعفي خواهند شد.

تبصره 2ـ تشخيص موجه يا غير موجه بودن عذر بر عهده رئيس هيئت مديره مي‎باشد.

تبصره 3ـ جلسات هيئت مديره حداقل دو هفته يكبار تشكيل مي‎گردد.

ماده 27ـ هيئت مديره مكلف است حداكثر دو ماه پس از دريافت مجوز تأسيس انجمن حسابي به نام انجمن و با امضاء مشترك رئيس هيئت مديره و خزانه‎دار در يكي از بانكهاي كشور باز و وجود متعلق به انجمن را در حساب بانكي مزبور نگهداري نمايد.

ماده 28ـ رئيس هيئت مديره و خزانه‎دار مشترکاًً صاحبان امضاء مجاز اسناد و مدارك مالي وكلا مسئول اداري و مالي انجمن بوده و حفظ كليه اموال دارائيها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالي به عهده آنان مي‎باشد.

تبصره ـ كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي با امضاء رئيس هيئت مديره يا دبير و مهر انجمن و كليه اسناد مالي و اوراق رسمي و بهادار و قراردادهاي تعهد‎آور كه به تصويب هيئت مديره رسيده باشد با امضاء مشترك رئيس هيئت مديره يا دبير و خزانه‎دار و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 29ـ در صورت استعفاء فوت و يا فقدان صلاحيت هر يك از اعضاء هيئت مديره به جاي آنان اعضاء علي‎البدل با توجه به تقديم آراء جايگزين عضو مزبور خواهند شد.

ماده 30ـ هيئت مديره انجمن مكلف است حداقل سه ماه قبل از پايان دوره مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند.

تبصره چنانچه حداكثر شش ماه پس از پايان دوره به هر علتي تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد بازرس مكلف است انحلال انجمن را به كميسيون ذيربط در وزارت صنايع اعلام نمايد.

ماده 31ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره

1ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و راهبرد وظايف تخصصي انجمن

2ـ حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني اعضاء

3ـ افتتاح و يا بستن حساب در بانكها 4

4ـ خريد و فروش اموال منقول و غير منقول مشروط بر آنكه به منظور جلب نفع نباشد

5 ـ حضور در مراجع حل اختلافات به نمايندگي از سوي اعضاء و دفاع از حقوق آنان

6ــ انعقاد قراردادهاي دسته جمعي به نمايندگي از اعضاء با ساير تشكلهاي كارگري و كارفرمائي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و همچنين آئين‎نامه و اساسنامه انجمنها

7ـ استخدام، عزل و نصب كارمندان اداري

8ـ دعوت مجامع عمومي طبق مقررات اساسنامه

9ـ تهيه و ارائه گزارش ساليانه به مجمع عمومي

10ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و همچنين پيش‎بيني بودجه سال آتي جهت ارائه به مجمع عمومي

11ـ تدوين آئين‎نامه‎هاي داخلي

12ـ تعيين ميزان حق عضويت اعضاء

13ـ اعلام كتبي تشكيل جلسات مجمع عمومي 15 روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت صنايع

14ـ تأسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضاء

15ـ تشكيل كميته‎ها به شرح زير جهت تسهيل وظايف انجمن:

الف : كميته حقوقي

ب: كميته حل اختلاف بين اعضاء

ج: كميته بررسي و تدوين آئين‎نامه‎ها

د: كميته آمار اطلاعات

هـ ـ كميته رفاهي

و: كميته تداركات و پشتيباني

ز : كميته‎هاي آموزش و تحقيق

ماده 32ـ وظايف رئيس هيئت مديره:

1ـ اداره جلسات هيئت مديره

2ـ دعوت اعضاء هيئت مديره به تشكيل منظم جلسات

3ـ مراقبت در حسن جريان امور انجمن

4ـ ابلاغ تصميمات مجمع عمومي و هيئت مديره به دبير و ساير مسئولان انجمن جهت اجراء

5ـ انجام ساير مواردي كه با توجه به اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.

ماده 33ـ دبير انجمن رياست امور دبير‎خانه انجمن را عهده‏‎دار بوده و مسئول تشكيلات اجرائي است و وظايف او به شرح زير مي‎باشد.

1ـ استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره.

2ـ انجام مكاتبات و نامه‎هاي اداري انجمن و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي انجمن

3ـ گشايش حساب جاري انجمن به اتفاق خزانه‎دار و رئيس هيئت مديره در يكي از بانكهاي مجاز و واريز وجوه انجمن به حساب مذكور و برداشت از آن

4- اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري و اداري انجمن

5ـ ثبت صورتجلسات هيئت مديره در دفتر مربوطه

6ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك مالي و اداري و دفتر مشخصات كامل اعضاء انجمن صنفي

7ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت با امضاء خود رئيس و يا خزانه‎دار و مهر رسمي انجمن

8ـ امضاء چكها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه‎دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصويب هيئت مديره

9ـ دبير مكلف است در انقضاي مدت اعتبار عضويت اعضاء هيئت مديره مقدمات دعوت و  تشكيل مجمع عمومي را برابر مقررات براي انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداكثر در فاصله شش ماه از پايان مدت اعتبار مسئولان انجمن به عمل نيايد مي‎بايد به اتفاق بازرس مراتب را جهت تكليف به كميسيون ذيربط در وزارت صنايع اطلاع دهد.

ماده 34ـ خزانه‎دار مسئول امور مالي انجمن است و امضاء كليه چكها و اسناد مالي و اوراق بهادار بر عهده او و رئيس هيئت مديره بوده و ساير وظايف وي به شرح زير مي‎باشد.

1ـ اداره امور مالي انجمن تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسه مالي و رسيدگي به حفظ حسابها

2ـ وصول و جمع‎آوري وروديه حق عضويتها و كمكهاي مالي در مقابل قبض رسيد.

35-خزانه دار مسئول امور مالی انجمن است و امضاء کلیه چک ها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیأت مدیره بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد:

1-   اداره امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد، صورتجلسات مالی و رسیدگی به حفظ حساب ها

2-   وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت ها و کمک های مالی در مقابل قبض رسید

3-   تهیه بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیأت مدیره و مجمع عمومی جهت بررسی و تصویب آن

ماده36: بازرسان انجمن متشکل از یک نفر بازرس اصلـی و یک نفر بـازرس علی البـدل      می باشد که با رأی مستقیم و مخفی اعضاء از بین نامزدهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است. وظایف و اختیارات بازرس به شرح ذیل می باشد:

1-   نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوطه به دعوت مجمع عمومی عادی و فوق العاده.

2-   رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق اسناد مالی و هزینه های انجمن و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن.

3-   پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارائه به وزارت صنعت، معدن وتجارت و همچنین ارائه رونوشت گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی(حسب مورد)

4-   رسیدگی و اظهارنظر در مورد گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی

5-   اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم.

6-   بازرس می تواند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.

7-   بازرس می بایست پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن اعلام نماید.

8-   بازرس ملزم می باشد خلاصه اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی، هیأت مدیره یا وزارت صنعت، معدن وتجارت ارائه نماید.

9-   بازرس مکلف است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش نماید.

تبصره: در صورت استعفاء فوت از دست دادن شرایط عضویت بازرس اصلی، بازرس علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف بازرس اصلی می شود.

 

این اساسنامه شامل                  ماده و              تبصره در تاریخ                    به تصویب رسید.